Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9179 3027 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viano-longer-kore no-longer-kore
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
Reposted fromperseweracje perseweracje viagabrynia gabrynia
3455 5fb9
3048 6b65 500
Reposted fromkrzysk krzysk
1699 5cf9 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaciarka ciarka
6019 c35e
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald viagruetze gruetze
1240 602c 500
Reposted fromtfu tfu viaciarka ciarka
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viainfinitenoise infinitenoise
8739 cdaa 500

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viakrzysk krzysk
3841 3832 500
Reposted fromtfu tfu viazurawianiaczka zurawianiaczka
2393 24c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaciarka ciarka
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viasarazation sarazation
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakoloryzacja koloryzacja
3571 b526
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viazurawianiaczka zurawianiaczka
4048 839a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
2809 b96f
Reposted fromfelicka felicka viazurawianiaczka zurawianiaczka
9935 2974 500
Reposted fromefka-m efka-m viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl